Politica de confidențialitatePolitica de confidențialitate:


În conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electonice, S.C. Profitex S.R.L. îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare.
Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancțiune aceste informaţii.
Vânzătorul nu transmite prin vânzare sau închiriere către terţi datele personale colectate, face excepţie de la acestă regulă în următoarele cazuri:
- cu acordul clientului,
- la cererea justificată a autorităţilor, pentru cercetarea unor infracţiuni,
- în situaţia în care S.C. PROFITEX S.R.L. fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie.